Hoạt động chuyên môn

TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN THEO TT22

PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN Khái quát về đánh giá thường xuyên 1.1.  Đánh giá thường xuyên là gì? Xét theo tính liên tục và thời điểm đánh giá thì đánh giá trong giáo dục…